Prezentovaný rebíček je stále vo fáze prípravy. Aj napriek našej snahe sa v ňom stále môžu vyskytovať chyby. Ak si všimnete nejaké nezrovnalosti, alebo máte návrhy na zlepšenie rebríčka, neváhajte nás kontaktovať.n
Podrobný popis našej metodológie ako aj zdrojový kód budú čoskoro k dispozícii.

Tento projekt meria produktivitu slovenských ekonómov podľa ich výskumného výkonu s použitím štandardných medzinárodne uznávaných indikátorov vedeckého impaktu. Nižšie je uvedený stručný prehľad nášho prístupu vo formáte otázok a odpovedí.

Brian Fabo (Národná banka Slovenska), Martin Kahanec (Central European University, Ekonomická univerzita v Bratislave a CELSI), and Martin Šuster (Národná banka Slovenska).

Kto je zaradený do rebríčka?

Rebríček zahŕňa členov aspoň jednej zo skupín uvedených nižšie, ktorích sme identifikovali v databáze Scopus. Zahrnuté skupinysú nasledovné:
 • Členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti
 • Fakulty zaradené do skupiny “EKON” z najnovšom hodnotení ARRA
 • Výskumní pracovníci zamestnaní jednou z dvoch ekonomických ústavov SAV
 • Výskumní pracovníci (aj bývalí) výskumného oddelenia Národnej banky Slovenska

Ako sa vypočítava skóre?

Vypočítavame impact publikácií a citácií pre každého ekonóma zaradeného do rankingu. Aby sme zdôraznili význam publikovania vo vysokokvalitných ekonomických žurnáloch, započítavame iba publikácie v žurnáloch zahrnutých do databázy Web of Science (WoS) v ekonómii a súvisiacich oblastiach.

Do úvahy však berieme aj ohlasy na články publikované v žurnáloch z iných odborov, ako aj citácie iných typov publikácií (Working Papers, knihy), pokiaľ sa samotné citácie nachádzajú v ekonomických časopisoch zahrnutých do WoS.

Publikácie a citácie v žurnáloch, ktoré boli do WoS zaradené dodatočne berieme do úvahy, ak vyšli maximálne 2 roky pred zaradením žurnálu do databázy WoS.

Sú publikácie v žurnálov z iných oblastí úplne vylúčené?

V základnom skóre sa dívame iba na publikácie v ekonomických žurnáloch. Avšak článok uverejnený v neekonomickom časopise, ktorý je relevantný pre ekonómov, je pravdepodobne citovaný v ekonomických žurnáloch a tak zvyšuje celkovú pozíciu autora v rankingu prostredníctvom citačného skóre.

Okrem hlavného skóre ponúkame aj rebríčky, ktoré berú do úvahy všetky pulikácie v spoločenskovedných časopisoch (zaradených v databáze SSCI), ako aj všetky žurnály vo WoS, bez ohľadu na odbor. Upozorňujeme, že táto posledná možnosť (všetky žurnály vo WoS) sa neodporúča kvôli rôznym kultúram citovania v jednotlivých disciplínach, čo znižuje validitu agregovaných skóre.

Ako sa oceňujú jednotlivé publikácie?

Používame tri ukazovatele kvality publikácie: Impact Factor (IF), Eigenfactor (EF) and the Article Influence Score (AIS). Publikáciám, ktoré vyšli pred tým ako bol príslušný ukazovateľ k dispozícii (alebo v priebehu roka pred tým, ako boli ukazovatele aktualizované) priraďujeme hodnotu príslušiacu najbližšiemu roku, pre ktorý je hodnote známa.

Odporúčame AIS alebo EF ako robustnejšie ukazovatele, pretože IF môže byť skreslený tendenciou niektorých miestnych časopisov vzájomne sa citovať, čo môže mať za následok nafúknutie IF.

Ako sa vypočítava skóre?

Skóre publikácie je súčtom hodnôt jednotlivých publikácií vypočítaných na základe jedného z troch indikátorov (IF, EF alebo AIS) vydeleného druhou odmocninou počtu spoluautorov. Citačné skóre sa vypočítava rovnakým spôsobom, avšak počet spoluautorov odkazuje na spoluautorov citovaného dokumentu. Články vo veku 10 rokov a viac sú diskontované o 5% za každý rok vrátane 10.

Celkové skóre je súčtom publikačného a citačného skóre váženého priemerným počtom publikovaných výsledkov a pomerom citačného skóre. V praxi je váha publikačného skóre približne desaťkrát vyššia ako váha citačného skóre.

Zobrazenie premenných a pracovníkov:

V tabuľke nie sú štandardne zobrazené všetky premenné. Môžete si vybrať, ktoré premenné sa majú zobraziť, pomocou ponuky “Zobraziť stĺpce:”. Ak chcete skryť výskumných pracovníkov, ktorí nepôsobia primárne na slovenskej inštitúcii, kliknite prosím na začiarknutie políčka “Pôsobiaci na Slovensku”.

Dostupné sú nasledujúce premenné:

 • Číslo – Pozícia výskumného pracovníka v poradí podľa vybraného kritéria
 • Name – Celé meno výskumného pracovníka
 • Affiliation – Hlavná príslušnosť výskumného pracovníka (zvyčajne univerzita, napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Department – Fakulta (napr. Fakulta národného hospodárstva)
 • Number of Publications (total) – Počet (všetkých) publikácií v databáze Scopus
 • Number of Publications (included) – Počet publikácií zahrnutých vo výpočte skóre (registrovaných v databáze WOS a v závislosti od vybranej kategórie (Economics-ekonómia, SSCI-spoločenské vedy, All-všetky))
 • Number of Citations (total) – Počet citácií všetkých autorovýchpublikácií v databáze Scopus
 • Number of Citations (included) – Počet citácií zahrnutých vo výpočte skóre (registrovaných v databáze WOS a v závislosti od vybranej kategóriie (Economics-ekonómia, SSCI-spoločenské vedy, All-všetky))
 • IF/EF/AIS Publications – Celkový publikačné skóre IF / EF / AIS (podrobnosti o výpočte nájdete vyššie)
 • IF/EF/AIS Citations – Celkové citačné skóre IF / EF / AIS
 • IF/EF/AIS Score –Vážený súčet publikačného a citačného skóre